โครงการอบรมความรู้ทางวิชาการและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สำหรับครูผู้สอนและบุคลากรในสถานศึกษาโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

เกี่ยวกับงาน


ครูผู้สอนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องของสถานศึกษาเป็นบุคคลที่ควรได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ด้านวิชาการเฉพาะสาขาที่เข้มข้นและทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อช่วยในการขับเคลื่อนการจัดการเรียน การสอนให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และเพื่อนำมาพัฒนางานในหน้าที่ของตนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น อันจะส่งผลให้เกิดการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาของตนเอง และเกิดเป็นเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ที่มีความเข้มแข็งและยั่งยืน นำไปสู่การพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่นต่อไป

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ต้นแบบของประเทศ มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศในด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ และมีพันธกิจที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการให้บริการพิเศษทางด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้กับโรงเรียนและหน่วยงานอื่น ๆ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์มีความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน และมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิชาการและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอนได้ โดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้เล็งเห็นความสำคัญในการร่วมพัฒนาครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ๆ ให้มีความเข้มข้นทางวิชาการและเพิ่มขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นสื่อกลางเพื่อการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาระบบงานของตนให้สมบูรณ์และทันสมัยมากขึ้น

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จึงจัดให้มีการอบรมความรู้ทางวิชาการและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนแก่ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ทุกปีการศึกษา

ขั้นตอนการลงทะเบียน


1. ศึกษาเนื้อหาของหัวข้อการอบรม


ศึกษาเนื้อหาของหัวข้อการอบรมเบื้องต้น ผ่านทางเมนู "กิจกรรม" หากมีความสนใจเข้าร่วมการอบรม สามารถลงทะเบียนได้โดยกดที่ “เข้าสู่ระบบ”

2. สมัครบัญชีผู้เข้าร่วมอบรม และกรอกข้อมูลของผู้เข้าร่วมอบรม


สมัครบัญชีผู้เข้าร่วมอบรม โดยใช้ข้อมูลเลขประจำตัวประชาชน อีเมล และรหัสผ่านที่ท่านกำหนดขึ้นเอง (1 อีเมล สามารถสมัครได้ 1 บัญชีผู้เข้าร่วมอบรม) กด “ตกลง” ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของข้อมูลแล้วกด “ยืนยัน”

3. ยืนยันการใช้อีเมล


หลังจากที่ลงทะเบียนบนเว็บไซต์ เรียบร้อยแล้ว ทางระบบจะส่งอีเมลอัตโนมัติ ไปยังที่อยู่อีเมลที่ท่านใช้ลงทะเบียน เพื่อเป็นการยืนยันว่า ที่อยู่อีเมลที่ท่านใช้ลงทะเบียนนั้น สามารถใช้ได้จริง

4. เข้าสู่ระบบ


เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านที่ท่านกำหนดขึ้นในขั้นตอนที่ 2 จากนั้นกรอกข้อมูลส่วนบุคคล

หมายเหตุ:

  1. โปรดศึกษาเงื่อนไขการลงทะเบียนและการเข้าร่วมอบรม ก่อนยืนยันการยอมรับเงื่อนไข
  2. หากท่านต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลสามารถดำเนินการได้ภายหลัง โดยไปที่จัดการข้อมูลส่วนตัว และแก้ไขข้อมูล

5. เลือกหัวข้อที่ต้องการอบรม


ผู้สมัคร สามารถเลือกหัวข้ออบรมที่สนใจ หรือ ตามความถนัด และลงทะเบียนเข้าอบรมได้มากกว่า 1 หัวข้อ หากวันและเวลาการอบรมไม่ทับซ้อนกัน แต่ได้ไม่เกิน 4 หัวข้อ ต่อ 1 คน โดยให้เลือกหัวข้อที่ต้องการเข้าอบรมจำนวนทั้งหมดภายในครั้งเดียว แล้วจึงชำระเงิน

6. ยืนยันหัวข้อที่ต้องการอบรม


ตรวจสอบหัวข้อและจำนวนหัวข้อจากไอคอนที่ปรากฏบริเวณมุมขวาบนของหน้าจอ ระบบจะนำท่านเข้าสู่หน้าต่างตรวจสอบหัวข้อและระบุค่ามัดจำทั้งหมด ตรวจสอบความถูกต้อง และกด “ยืนยัน”

7. พิมพ์เอกสาร


พิมพ์เอกสารการชำระค่ามัดจำการอบรมโดยกด "พิมพ์เอกสาร" โดยขอให้ท่านตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในส่วนต่าง ๆ และลงชื่อในเอกสารให้เรียบร้อย ทั้งนี้ เอกสารจะปรากฏข้อมูล ประกอบด้วย ข้อมูลผู้เข้ารับการอบรม และเอกสารการชำระค่ามัดจำการอบรม

8. ชำระเงินค่ามัดจำการอบรม


การชำระค่ามัดจำการอบรมสามารถดำเนินการได้ 2 ช่องทางคือ

  1. นำเอกสารที่ได้รับจากการลงทะเบียนไปชำระเงิน ณ ธนาคาร
  2. ชำระเงินผ่าน E-Banking

เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วให้อัพโหลดรูปภาพหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม โดยกลับเข้าสู่ระบบ > เลือกไอคอนรูป "ตระกร้า" > จัดการหัวข้ออบรม > เลือกไฟล์ โดยจะใช้เวลาประมาณ 1 - 2 วันทำการในการตรวจสอบการชำระค่ามัดจำการอบรม หากเอกสารผ่านการตรวจสอบแล้วจะปรากฏข้อความสถานะ "ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว"

หมายเหตุ ระบบจะไม่หยุดการนับถอยหลังเวลา จนกว่าท่านจะอัพโหลดหลักฐานสำเร็จ

รายวิชาที่เปิดอบรม


ติดต่อเรา


สถานที่ตั้ง

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 364 หมู่ 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ

งานบริการวิชาการ