โครงการอบรมความรู้ทางวิชาการและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สำหรับครูผู้สอนและบุคลากรในสถานศึกษาโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

เกี่ยวกับงาน


โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ต้นแบบของประเทศ มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศในด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และมีพันธกิจที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการให้บริการพิเศษทางด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้กับโรงเรียนและหน่วยงานอื่นๆ โดยที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์มีความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน และมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิชาการ การประเมินการเรียนรู้และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอน ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาให้ครูผู้สอนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องของสถานศึกษาอื่นๆ ให้มีความเข้มข้นทางวิชาการและเพิ่มขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือสำหรับจัดการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จึงจัดให้มีกิจกรรมการอบรมความรู้ทางวิชาการและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนแก่ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนทั่วไปในประเทศ

ขั้นตอนการลงทะเบียน


ศึกษาเนื้อหาของหัวข้อการอบรม

ศึกษาเนื้อหาของหัวข้อการอบรมเบื้องต้น ผ่านทางเมนู "กิจกรรม" หากมีความสนใจเข้าร่วมการอบรม สามารถลงทะเบียนได้โดยกดที่ “เข้าสู่ระบบ”

สมัครบัญชีผู้เข้าร่วมอบรม และกรอกข้อมูลของผู้เข้าร่วมอบรม

สมัครบัญชีผู้เข้าร่วมอบรม โดยใช้ข้อมูลเลขประจำตัวประชาชน อีเมล และรหัสผ่านที่ท่านกำหนดขึ้นเอง (1 อีเมล สามารถสมัครได้ 1 บัญชีผู้เข้าร่วมอบรม) กด “ตกลง” ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของข้อมูลแล้วกด “ยืนยัน”

ยืนยันการใช้อีเมล

หลังจากที่ลงทะเบียนบนเว็บไซต์ เรียบร้อยแล้ว ทางระบบจะส่งอีเมลอัตโนมัติ ไปยังที่อยู่อีเมลที่ท่านใช้ลงทะเบียน เพื่อเป็นการยืนยันว่า ที่อยู่อีเมลที่ท่านใช้ลงทะเบียนนั้น สามารถใช้ได้จริง

เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านที่ท่านกำหนดขึ้นในขั้นตอนที่ 2 จากนั้นกรอกข้อมูลส่วนบุคคล

หมายเหตุ:

  1. โปรดศึกษาเงื่อนไขการลงทะเบียนและการเข้าร่วมอบรม ก่อนยืนยันการยอมรับเงื่อนไข
  2. หากท่านต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลสามารถดำเนินการได้ภายหลัง โดยไปที่จัดการข้อมูลส่วนตัว และแก้ไขข้อมูล

เลือกหัวข้อที่ต้องการอบรม

ผู้สมัคร สามารถเลือกหัวข้ออบรมที่สนใจ หรือ ตามความถนัด และลงทะเบียนเข้าอบรมได้มากกว่า 1 หัวข้อ หากวันและเวลาการอบรมไม่ทับซ้อนกัน แต่ได้ไม่เกิน 4 หัวข้อ ต่อ 1 คน โดยให้เลือกหัวข้อที่ต้องการเข้าอบรมจำนวนทั้งหมดภายในครั้งเดียว แล้วจึงชำระเงิน

ยืนยันหัวข้อที่ต้องการอบรม

ตรวจสอบหัวข้อและจำนวนหัวข้อจากไอคอนที่ปรากฏบริเวณมุมขวาบนของหน้าจอ ระบบจะนำท่านเข้าสู่หน้าต่างตรวจสอบหัวข้อและระบุค่ามัดจำทั้งหมด ตรวจสอบความถูกต้อง และกด “ยืนยัน”

พิมพ์เอกสาร

พิมพ์เอกสารการชำระค่ามัดจำการอบรมโดยกด "พิมพ์เอกสาร" โดยขอให้ท่านตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในส่วนต่าง ๆ และลงชื่อในเอกสารให้เรียบร้อย ทั้งนี้ เอกสารจะปรากฏข้อมูล ประกอบด้วย ข้อมูลผู้เข้ารับการอบรม และเอกสารการชำระค่ามัดจำการอบรม

ชำระเงินค่ามัดจำการอบรม

การชำระค่ามัดจำการอบรมสามารถดำเนินการได้ 2 ช่องทางคือ

  1. นำเอกสารที่ได้รับจากการลงทะเบียนไปชำระเงิน ณ ธนาคาร
  2. ชำระเงินผ่าน E-Banking

เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วให้อัพโหลดรูปภาพหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม โดยกลับเข้าสู่ระบบ > เลือกไอคอนรูป "ตระกร้า" > จัดการหัวข้ออบรม > เลือกไฟล์ โดยจะใช้เวลาประมาณ 1 - 2 วันทำการในการตรวจสอบการชำระค่ามัดจำการอบรม หากเอกสารผ่านการตรวจสอบแล้วจะปรากฏข้อความสถานะ "ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว"

หมายเหตุ ระบบจะไม่หยุดการนับถอยหลังเวลา จนกว่าท่านจะอัพโหลดหลักฐานสำเร็จ

รายวิชาที่เปิดอบรม


ติดต่อเรา


สถานที่ตั้ง
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 364 หมู่ 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ
งานบริการวิชาการ