โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิชาการ
สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายวันที่ 7 – 8 กันยายน พ.ศ. 2567 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

หลักการและเหตุผล


โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านการเรียน การสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างเข้มข้น มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะความรู้และความสามารถด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในระดับสูง และมีหน้าที่ในการเผยแพร่องค์ความรู้และให้บริการทางการศึกษาด้านการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การพัฒนาหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้มีคุณภาพระดับนานาชาติ

ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐาน มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์จำเป็นต้องให้นักเรียนมีความรู้ มีทักษะด้านดิจิทัล มีการคิดวิจารณญาณ มีทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะการวางแผนและบริหารงานอย่างเป็นระบบ มีการเรียนรู้และสร้างสรรค์สิ่งใหม่อย่างเหมาะสม มีการตระหนักรู้และจัดการตนเอง มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตสาธารณะ มีความมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ มีความกล้าสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถสร้างและพัฒนาสัมพันธภาพกับผู้อื่น มีความสามารถขับเคลื่อนการทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีจิตสำนึกความเป็นไทย อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม และมีความรับผิดชอบต่อการเป็นพลเมืองไทย และพลเมืองของสังคมพหุวัฒนธรรม ดังนั้น การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านโรงเรียนต้นแบบที่มีกระบวนการพัฒนานักเรียนอย่างเป็นระบบจะช่วยให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าใจได้ร่วมปฏิบัติกิจกรรมอย่างแท้จริง เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์กับบริบทของโรงเรียนตนเองได้อย่างเหมาะสม

ดังนั้น โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จึงจะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิชาการ สำหรับครูและบุคลากรทางศึกษาเพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขึ้น ในระหว่างวันที่ 7 – 8 กันยายน พ.ศ. 2567 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เพื่อเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหาวิชา การจัดการเรียนการสอน การสร้างสื่อประกอบการสอน รวมถึงการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมพัฒนานักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ภายใต้บริบทและทรัพยากรที่มีของโรงเรียนที่สังกัด

วัตถุประสงค์


 1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์บริการวิชาการให้กับกลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามพันธกิจของความเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียนที่มีความรู้และความสามารถด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 2. พื่อสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระหว่างโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับผู้เรียนที่มีความรู้และความสามารถด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

กลุ่มเป้าหมาย


 1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จำนวน 100 คน
 2. ผู้เข้าร่วมงาน : ครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจำนวนไม่น้อยกว่า 360 คน จากโรงเรียนต่าง ๆ ดังนี้
  1. กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จำนวน 18 โรงเรียน
  2. โรงเรียนในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ จำนวน 10 โรงเรียน
  3. โรงเรียนในโครงการ วมว. จำนวน 19 โรงเรียน
  4. โครงการ สพฐ. รุ่นที่ 1 – 5 จำนวน 37 โรงเรียน
  5. โรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ รุ่น 1 และ 2 จำนวน 24 โรงเรียน
  6. โรงเรียนในจังหวัดนครปฐม จำนวน 5 โรงเรียน
  7. โรงเรียนอื่น ๆ ที่สนใจเข้าร่วม

ขั้นตอนการลงทะเบียน


ศึกษาเนื้อหาของหัวข้อการอบรม

ศึกษาเนื้อหาของหัวข้อการอบรมเบื้องต้น ผ่านทางเมนู "กิจกรรม" หากมีความสนใจเข้าร่วมการอบรม สามารถลงทะเบียนได้โดยกดที่ “เข้าสู่ระบบ”

สมัครบัญชีผู้เข้าร่วมอบรม และกรอกข้อมูลของผู้เข้าร่วมอบรม

สมัครบัญชีผู้เข้าร่วมอบรม โดยใช้ข้อมูลเลขประจำตัวประชาชน อีเมล และรหัสผ่านที่ท่านกำหนดขึ้นเอง (1 อีเมล สามารถสมัครได้ 1 บัญชีผู้เข้าร่วมอบรม) กด “ตกลง” ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของข้อมูลแล้วกด “ยืนยัน”

ยืนยันการใช้อีเมล

หลังจากที่ลงทะเบียนบนเว็บไซต์ เรียบร้อยแล้ว ทางระบบจะส่งอีเมลอัตโนมัติ ไปยังที่อยู่อีเมลที่ท่านใช้ลงทะเบียน เพื่อเป็นการยืนยันว่า ที่อยู่อีเมลที่ท่านใช้ลงทะเบียนนั้น สามารถใช้ได้จริง

เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านที่ท่านกำหนดขึ้นในขั้นตอนที่ 2 จากนั้นกรอกข้อมูลส่วนบุคคล

หมายเหตุ:

 1. โปรดศึกษาเงื่อนไขการลงทะเบียนและการเข้าร่วมอบรม ก่อนยืนยันการยอมรับเงื่อนไข
 2. หากท่านต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลสามารถดำเนินการได้ภายหลัง โดยไปที่จัดการข้อมูลส่วนตัว และแก้ไขข้อมูล

เลือกหัวข้อที่ต้องการอบรม

ผู้สมัคร สามารถเลือกหัวข้ออบรมที่สนใจ หรือ ตามความถนัด และลงทะเบียนเข้าอบรมได้มากกว่า 1 หัวข้อ หากวันและเวลาการอบรมไม่ทับซ้อนกัน แต่ได้ไม่เกิน 4 หัวข้อ ต่อ 1 คน โดยให้เลือกหัวข้อที่ต้องการเข้าอบรมจำนวนทั้งหมดภายในครั้งเดียว แล้วจึงชำระเงิน

ยืนยันหัวข้อที่ต้องการอบรม

ตรวจสอบหัวข้อและจำนวนหัวข้อจากไอคอนที่ปรากฏบริเวณมุมขวาบนของหน้าจอ ระบบจะนำท่านเข้าสู่หน้าต่างตรวจสอบหัวข้อและระบุค่ามัดจำทั้งหมด ตรวจสอบความถูกต้อง และกด “ยืนยัน”

พิมพ์เอกสาร

พิมพ์เอกสารการชำระค่ามัดจำการอบรมโดยกด "พิมพ์เอกสาร" โดยขอให้ท่านตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในส่วนต่าง ๆ และลงชื่อในเอกสารให้เรียบร้อย ทั้งนี้ เอกสารจะปรากฏข้อมูล ประกอบด้วย ข้อมูลผู้เข้ารับการอบรม และเอกสารการชำระค่ามัดจำการอบรม

ชำระเงินค่ามัดจำการอบรม

การชำระค่ามัดจำการอบรมสามารถดำเนินการได้ 2 ช่องทางคือ

 1. นำเอกสารที่ได้รับจากการลงทะเบียนไปชำระเงิน ณ ธนาคาร
 2. ชำระเงินผ่าน E-Banking

เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วให้อัพโหลดรูปภาพหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม โดยกลับเข้าสู่ระบบ > เลือกไอคอนรูป "ตระกร้า" > จัดการหัวข้ออบรม > เลือกไฟล์ โดยจะใช้เวลาประมาณ 1 - 2 วันทำการในการตรวจสอบการชำระค่ามัดจำการอบรม หากเอกสารผ่านการตรวจสอบแล้วจะปรากฏข้อความสถานะ "ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว"

หมายเหตุ ระบบจะไม่หยุดการนับถอยหลังเวลา จนกว่าท่านจะอัพโหลดหลักฐานสำเร็จ

รายวิชาที่เปิดอบรม


กำหนดการ


วันที่ เวลา กิจกรรม สถานที่
7 กันยายน 2567 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนเข้างาน หน้าหอประชุมพระอุบาลีฯ
09.00 – 09.15 น. พิธีเปิด หน้าหอประชุมพระอุบาลีฯ
09.15 – 12.00 น.
 • บรรยายพิเศษ
 • จัดการเรียนการสอน
13.00 – 16.00 น. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 18 หัวข้อ แยกห้องตามกิจกรรม
8 กันยายน 2567 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หน้าหอประชุมพระอุบาลีฯ
09.00 – 12.00 น. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 18 หัวข้อ แยกห้องตามกิจกรรม
เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ
 • กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลาประมาณ 10.15 - 10.30 น. และ 14.30 – 14.45 น.
 • พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลาประมาณ 12.00 - 13.00 น.

ติดต่อเรา


สถานที่ตั้ง
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 364 หมู่ 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ
งานบริการวิชาการ